slide show

Leveringsvoorwaarden

Beovita Nederland handelend onder Beovita Nederland

Beovita Nederland handelend onder Beovita Nederland, gevestigd te Nijmegen, Hogelandseweg 23, 6545 AC Nijmegen, levert onder algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, op 19 mei 2010 gedeponeerd onder nummer 09207973 de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen

Artikel 1
Algemeen
Deze voorwaarden maken deel uit van alle door verkoper gedane aanbiedingen en van alle door verkoper af te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 2
Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voorzover zulks schriftelijk anders is vermeld door verkoper. Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden. Actuele informatie hierover is schriftelijk en telefonisch verkrijgbaar.

Artikel 3
Aanvullingen, wijzigingen
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk zijn aangegaan.

Artikel 4
Prijzen
4.1 Prijswijzigingen voorbehouden. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen die verkoper hanteert op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is op de website of telefonisch verkrijgbaar.
4.2 Alle prijzen zijn inclusief standaardverpakking, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders vermeldt door verkoper. Bijzondere verpakkingskosten komen steeds voor rekening van koper. Bij bestellingen boven ¬ 75,- worden geen verzendkosten berekend (Dit geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen tenzij nadrukkelijk vermeldt door Beovita Nederland BV)
.

Artikel 5
Levering
5.1 Beovita Nederland houdt van alle producten voldoende voorraad aan, tenzij dit door productie- of vervoersproblemen wordt verhinderd. Ook kunt u rechtstreeks bij Beovita Nederland te Nijmegen of via de door Beovita aangewezen agenten in Nederland bestellen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering altijd plaats af verkoper. Tenzij anders overeengekomen, reizen de producten voor rekening en risico van koper.
5.2 Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten hem in rekening worden gebracht.

Artikel 6
Levertijd
6.1 De levertijd wordt door verkoper naar beste weten opgegeven, doch is nimmer bindend en geldt voor verkoper niet als fatale termijn. Indien geen levertijd is overeengekomen, moet verkoper de producten leveren binnen een redelijke termijn.
6.2 De levertijd kan bovendien worden verlengd met de tijd dat koper te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag.

Artikel 7
Overmacht
7.1 Indien verkoper als gevolg van overmacht niet op tijd de producten kan leveren, heeft hij het recht om naar zijn keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval voordoet als in de vorige volzin beschreven, is koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van verkoper kan worden gevergd. Als overmacht aan de zijde van verkoper zal in ieder geval gelden oorlog, oproer, natuurrampen (zowel betreffende fabrieken waarvan verkoper zijn producten betrekt, als betreffende bedrijfspanden van verkoper zelf) en de situatie waarin verkoper door zijn toeleverancier niet van de betreffende producten voorzien wordt, ongeacht of zulks veroorzaakt wordt door overmacht aan de zijde van de toeleverancier. Eén en ander geldt overigens met dien verstande, dat verkoper bereid is in zulke gevallen met koper te overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel verkoper als koper zoveel mogelijk te voor komen of te beperken.

Artikel 8
Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle facturen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Na het verstrijken van bedoelde termijn is koper van rechtswege in gebreke en is koper over het factuurbedrag of over het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd.
8.2 Alle buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur of een gedeelte daarvan, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 120 Euro per factuur.
8.3 Indien koper met tijdige betaling van een opeisbare vordering jegens verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle met koper lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied of deze geheel of ten dele te ontbinden en zal verkoper voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde producten, totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan.
9.2 Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die verkoper tegen koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.
9.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. Het risico ten aanzien van beschadiging en verlies van de producten gaat op koper over onmiddellijk na levering van de producten.
9.4 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op koper is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het navolgende lid.
9.5 Het is koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, tot aan de datum van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van koper. Bij verkoop op krediet is koper verplicht een eigendomsvoorbehoud overeen te komen conform het bepaalde in dit artikel.
9.6 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekort schiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekort schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten naar zijn keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Koper machtigt verkoper hierbij reeds nu voor als dan om het terrein en/of het perceel waar de producten zich bevinden te betreden teneinde deze producten te kunnen terugnemen.

Artikel 10
Reclame en uitsluiting / beperking aansprakelijkheid
10.1 Indien koper van mening is dat de geleverde producten niet voldoen aan hetgeen terzake was overeengekomen, dient koper verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van de ondeugdelijkheid van de geleverde producten, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de producten. Mochten de afgeleverde producten onverhoopt niet voldoen aan hetgeen was overeengekomen, dan zal verkoper, te zijner keuze, de geleverde producten - na terugontvangst in originele staat - vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten, hetzij billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten, na terug ontvangst in originele staat. Verkoper is niet gehouden tot enige andere verplichting dan die in de vorige volzin omschreven. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten kan nimmer, ook niet wanneer dit ingevolge dit artikellid tijdig ter kennis van verkoper is gebracht, aanleiding geven aan koper tot opschorting der betaling van eerdere leveringen of van nog te geschieden leveringen of tot annulering van de koopovereenkomst door koper.
10.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of enige andere directe of indirecte schade door koper geleden tengevolge van vertraagde, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de geleverde producten, behalve indien er sprake is van opzet of grove schuld zijdens verkoper. In ieder geval is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, uit welken hoofde dan ook, altijd beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten.

Artikel 11
Uitsluiting productaansprakelijkheid verkoper
Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden terzake van door verkoper aan koper geleverde producten, waardoor derden schade mochten hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 12
Ontbinding
Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van koper, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper te zijner keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling, de uitvoering van alle met koper gesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden of ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd verkopers recht op schadevergoeding. In deze gevallen is elke vordering welke verkoper ten laste van koper heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 13
Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14
Bevoegde rechter
Alle geschillen terzake van of naar aanleiding van overeenkomsten en/of het overige in deze voorwaarden bepaalde, tussen verkoper en koper, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke wettelijke bepaling. Ongeacht het bepaalde in de vorige volzin is verkoper altijd bevoegd geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien het in de vorige volzin bepaalde niet tussen partijen zou gelden.

Bestelinformatie en leveringsvoorwaarden Beovita Nederland

Bestelinformatie
Beovita Nederland houdt van alle producten voldoende voorraad aan, tenzij dit door productie- of vervoersproblemen wordt verhinderd. Diverse farmaceutische en aanverwante groothandels leveren de producten uit aan therapeuten, drogisterijen, natuurwinkels en reforma. Ook kunt u rechtstreeks bij Beovita Nederland te Nijmegen of via de door Beovita aangewezen agenten in Nederland bestellen.

  • In het algemeen kunt u uitgaan van 2 dagen levertijd, tenzij uitdrukkelijk wordt afgeweken i.v.m. specifieke redenen of bij onmacht.
  • Alle facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum. Daarna volgt een herinnering en een waarschuwing met al dan niet extra kosten.
  • Bij bestellingen boven ¬ 75,- worden geen verzendkosten berekend (Dit geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of kortingen tenzij nadrukkelijk vermeldt door Beovita Nederland BV).
Besteld op
Geschatte levertijd
Zondag
Dinsdag
Maandag (Voor 13:00)
Dinsdag of Woensdag
Dinsdag (Voor 13:00)
Woensdag of Donderdag
Woensdag (Voor 13:00)
Donderdag of Vrijdag
Donderdag (Voor 13:00)
Zaterdag of Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
*Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden

Hoe te bestellen
Dit kan op de volgende manieren:

Telefonisch
Op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven op nummer 024 3737987 of op het telefoonbeantwoorder inspreken.

Per fax of post
U kunt al dan niet middels een bestelformulier (via website uit te printen of bij ons aanvragen) de bestelling faxen of per post op sturen:

Beovita Nederland
Hogelandseweg 23
6545 AC Nijmegen
Telefoon: 084 4300100
Fax: 024 8901450

Per email
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bestellingen bij ons opgeven door per e-mail te bestellen: info@beovita.nl of info@beovita.eu

Via internet
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bestellingen via onze webshop www.beovitashop.nl rechtstreeks bestellen en betalen middels IDeal of PayPal.

Denkt u daarbij aan het complete vermelden van uw bedrijfsnaam, achternaam en voorletters, het volledige adres met postcode, waar de bestelling afgeleverd dient te worden en eventueel uw klantnummer.


Contact | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Check mail | English